กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรssnetWeb Mail DOAEสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอปากพลีอำเภอองครักษ์แจ้งอำเภอ
คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก
 

 

 

พัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฟังข่าวการเกษตร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นย.
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
การปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ โดย
วิธีเปียกสลับแห้ง...ต่อ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ดร.ธีระกุล เอี่ยมดำภา รอง ผวจ.
นย. ประธานประชุมคณะทำงาน
วานแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
มีนายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ...ต่อ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

นายศุภกิจ ภุชฌงค์ หน.กลุ่มอารัก
ขาพืชและคณะ ออกสำรวจการจำ
หน่ายสารโพแทสเซียมคลอเรต
ตามร้านค้าการเกษตร...ต่อ...

ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.นย. เยี่ยม
ชมตลาดเกษตรกร นครนายก พบ
ปะเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่าย
โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม..ต่อ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

นายโอฬาร พิทักษ์ อธส.เป็นประ
ธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ดินและปุ๋ย โดยมีนายพิชัย...ต่อ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.นย.เป็น
ประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตร
กรชาวนา ตามมาตรการเพิ่มราย
ได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 57.ต่อ
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ
กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.นครนายก แนะนำการใช้สารเคมีฆ่าแมลง เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


รวมซื้อรวมขาย ร่วมผลิต กลวิธีทำกำไรของ...
เรื่องน่ารู้ "ผักบุ้ง"
ข้าวฟ่างพืชหลักนาปี ดีกว่านาปรัง
เรื่องน่ารู้ "กล้วยหอมทอง"
เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ ด้วยการขยายอ่างเก็บกัก
เรื่องน่ารู้ "ปลาสลิด"
ปลูกพืชไร่หลังนา ได้ประโยชน์ยั่งยืน
แพะดำวังคีรี เนื้อดี แข็งแรง ลูกดก
ควายไทยเสี่ยงสูญพันธุ์
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สนใจโครงการอันเนื่อง
     มาจากพระราชดำริ

ทุ่ม 2,400 ล้านบาท จ้างชาวนาทำงานหน้าแล้ง
เลี้ยงปลาหมอไทย 5 เดือน จับขายได้เกือบ 2 แสน

  ...อ่านย้อนหลัง...
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
GAP ข้าว GAP พืชผัก GAP ไม้ผล อารักขาพืช พัฒนาเกษตรกร การพัฒนาทางด้านการเกษตร โครงการด้านการเกษตร