กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรssnetWeb Mail DOAEสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอปากพลีอำเภอองครักษ์แจ้งอำเภอ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

26 ต.ค. 60 นายพิฃัย วงษ์บัวงาม กษจ.นครนายก
ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง
หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก


ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร
ข่าว...ประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน (Termset of Reference)
การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของ ป.ป.ช.


งานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ (ศ.02)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
งานวิจัยและการจัดการความรู้ (KM)
l ภาวะการผลิตพืช
l การใช้ประโยชน์สมุดทะเบียนเกษตรกร


.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
พืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด (ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง)
GAP การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบ (One Stop Services)
l โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่รับน้ำเขื่อนขุนด่านฯ


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
ประสบภัยธรรมชาติ
l ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
รายงานผลปฏิบัติงานตามแผน โครงการอารักขาพืช
การป้องกันแก้ไขปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช
บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และให้คำปรึกษา
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า/บิวเวอร์เรีย
l ข่าว...เตือนการระบาดของศัตรูพืช
l รายงานการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฟังข่าวการเกษตร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


5ต.ค.60 นายวรชันย์ หลักกรด
กษจ.นย.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
นายอนุชิต ผลสวัสดิ์ นวส.ชำนาญ
การ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับ จนท.
สนง.กษอ.องครักษ์ ร่วมกับ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามการปฏบัติ
การปฏิบัติทางบัญชี โครงการ 9101

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

6ต.ค.60 นายวรชันย์ หลักกรด
กษจ.นย.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
นายอนุชิต ผลสวัสดิ์ นวส.ชำนาญ
การ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับ จนท.
สนง.กษอ.องครักษ์ ร่วมกับ สนง.
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามการปฏบัติ
การปฏิบัติทางบัญชี โครงการ 9101
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

27ก.ย.60 นายวรชันย์ หลักกรด
กษจ.นย.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สนง.กษจ.ติดตามผลการดำเนิน
งานโครงการ 9101 ตามรอย
เท้าพ่อฯ "การเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อดิน" ชุมชนที่ 12 อ.องครักษ์

28ก.ย.60 นายวรชันย์ หลักกรด
กษจ.นย.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สนง.กษจ.ติดตามผลการดำเนิน
งานโครงการ 9101 ตามรอย
เท้าพ่อฯ "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์"
ชุมชนที่ 9 อ.บ้านนา
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

30ก.ย.60 นายวรชันย์ หลักกรด
กษจ.นย.มอบหมายให้ จนท.
สนง.กษจ.และสนง. กษอ.บ้านนา
ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก จ.
ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการ 9101)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ
กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.นครนายก แนะนำการใช้สารเคมีฆ่าแมลง เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


เรื่องน่ารู้ "ทับทิม"
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยชีวินทรีย์
ศูนย์ภูพาน ตกกล้าแปลงรวม แจกจ่ายเกษตรกร
เรื่องน่ารู้ "แตงไท"
แปลงสาธิตใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผลิตข้าวไรซ์เบอรี่
เขาซับแกงไก่ จ.ลพบุรี วันนี้อุดมสมบูรณ์
ปลูกกล้วยหอม แบบอินทรีย์
ขับเคลื่อนตลาดข้าว โครงการบางระกำโมเดล 60
เรื่องน่ารู้ "เปลือกหอยนางรม"
เยาวชนสารต่อพระราชดำริ
เรื่องน่ารู้ "หวายสิง"

   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
GAP ข้าว GAP พืชผัก GAP ไม้ผล อารักขาพืช พัฒนาเกษตรกร tourism