กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรssnetWeb Mail DOAEสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอปากพลีอำเภอองครักษ์แจ้งอำเภอ
คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1 ก.ค.59 ร่วมเปิดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้
  บ้านหนองตะลุมพุก อำเภอบ้านนา
5 ก.ค.59 ร่วมเปิดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้
  เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อ.ปากพลี
7 ก.ค.59 ร่วมเปิดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้
  บ้านหนองตะลุมพุก อำเภอบ้านนา
12 ก.ค.59 ร่วมเปิดงาน Field Day ณ ศูนย์เรียนรู้
  ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก


ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร
ข่าว...ประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน (Termset of Reference)


งานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ (ศ.02)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
งานวิจัยและการจัดการความรู้ (KM)
l ภาวะการผลิตพืช
l การใช้ประโยชน์สมุดทะเบียนเกษตรกร


.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
พืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด (ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง)
GAP การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบ (One Stop Services)
l โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่รับน้ำเขื่อนขุนด่านฯ


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
ประสบภัยธรรมชาติ
l ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
รายงานผลปฏิบัติงานตามแผน โครงการอารักขาพืช
การป้องกันแก้ไขปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช
บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และให้คำปรึกษา
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า/บิวเวอร์เรีย
l ข่าว...เตือนการระบาดของศัตรูพืช
l รายงานการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฟังข่าวการเกษตร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นย.
ร่วมเปิดงาน Fiel day ณ ศูนย์
เรียนรู้ฯ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา
วันที 7 กรกฏาคม 2559
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นย.
ร่วมเปิดงาน Fiel day ณ ศูนย์
เรียนรู้ฯ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี
วันที 5 กรกฏาคม 2559
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นย.
ร่วมเปิดงาน Fiel day ณ ศูนย์
เรียนรู้ฯ ต.ศรีษะกระบือ อ.องค
รักษ์ วันที 1 กรกฏาคม 2559
โครงการขยายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐ
กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.นครนายก แนะนำการใช้สารเคมีฆ่าแมลง เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


รวมซื้อรวมขาย ร่วมผลิต กลวิธีทำกำไรของ...
เรื่องน่ารู้ "ผักบุ้ง"
ข้าวฟ่างพืชหลักนาปี ดีกว่านาปรัง
เรื่องน่ารู้ "กล้วยหอมทอง"
เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ ด้วยการขยายอ่างเก็บกัก
เรื่องน่ารู้ "ปลาสลิด"
ปลูกพืชไร่หลังนา ได้ประโยชน์ยั่งยืน
แพะดำวังคีรี เนื้อดี แข็งแรง ลูกดก
ควายไทยเสี่ยงสูญพันธุ์
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สนใจโครงการอันเนื่อง
     มาจากพระราชดำริ

ทุ่ม 2,400 ล้านบาท จ้างชาวนาทำงานหน้าแล้ง
เลี้ยงปลาหมอไทย 5 เดือน จับขายได้เกือบ 2 แสน

  ...อ่านย้อนหลัง...
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
GAP ข้าว GAP พืชผัก GAP ไม้ผล อารักขาพืช พัฒนาเกษตรกร tourism การพัฒนาทางด้านการเกษตร โครงการด้านการเกษตร