กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรssnetWeb Mail DOAEสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอปากพลีอำเภอองครักษ์แจ้งอำเภอ
คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

9มี.ค.58 ร่วมเปิดงานกาชาดจังหวัดนครนายก
  ณ บริเวณหน้าศาลากลางฯ


ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร
ข่าว...ประกวด/สอบราคา
ร่างขอบเขตของงาน (Termset of Reference)


งานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ (ศ.02)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
งานวิจัยและการจัดการความรู้ (KM)
l ภาวะการผลิตพืช
l การใช้ประโยชน์สมุดทะเบียนเกษตรกร


.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
พืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด (ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง)
GAP การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบ (One Stop Services)
l โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่รับน้ำเขื่อนขุนด่านฯ


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
ประสบภัยธรรมชาติ
l ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
รายงานผลปฏิบัติงานตามแผน โครงการอารักขาพืช
การป้องกันแก้ไขปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช
บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และให้คำปรึกษา
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า/บิวเวอร์เรีย
l ข่าว...เตือนการระบาดของศัตรูพืช
l รายงานการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
พัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฟังข่าวการเกษตร

กลุ่มยุทธศาสตร์
ปลูกมะยงชิด "ฉบับชาวบ้าน"
การดูแลสวนมะยงชิดมะปรางหวาน
...อ่านย้อนหลัง...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ดร.ธีระกุล เอี่ยมดำภา รอง ผวจ.
นย. ประธานประชุมคณะทำงาน
วานแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
มีนายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ...ต่อ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

นายศุภกิจ ภุชฌงค์ หน.กลุ่มอารัก
ขาพืชและคณะ ออกสำรวจการจำ
หน่ายสารโพแทสเซียมคลอเรต
ตามร้านค้าการเกษตร...ต่อ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.นย. เยี่ยม
ชมตลาดเกษตรกร นครนายก พบ
ปะเกษตรกรที่นำสินค้ามาจำหน่าย
โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม..ต่อ..

นายโอฬาร พิทักษ์ อธส.เป็นประ
ธาน เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ดินและปุ๋ย โดยมีนายพิชัย...ต่อ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ดร.ทวี นริสศิริกุล ผวจ.นย.เป็น
ประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตร
กรชาวนา ตามมาตรการเพิ่มราย
ได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี 57.ต่อ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นย.
กล่าวต้อนรับ จนท.กรมฯ และ
คณะศึกษาดูงานจากประเทศโค
ลอมเบีย ณ สนง.กษอ.บ้านนา.ต่อ
เชิญพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนใหม่ หรือ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเดิม ปี 2558
     เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐฯ ติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน
     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปควรเตรียมหลักฐานไปด้วยนะจ๊ะ...
     1.บัตรประชาชน 
     2.ทะเบียนบ้าน
     3.เอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน
     4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
        * (ถ้าไม่มีรูปไปถ่ายฟรีได้ที่สนง.เกษตรอำเภอ) แล้วเจอกัน...นะ
กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.นครนายก แนะนำการใช้สารเคมีฆ่าแมลง เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 2558...รายละเอียด...
คู่มือการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช ระดับตำบล ...รายละเอียด...
คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว...รายละเอียด...
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Office...รายละเอียด...


รวมซื้อรวมขาย ร่วมผลิต กลวิธีทำกำไรของ...
เรื่องน่ารู้ "พริกชี้ฟ้า"
ข้าวฟ่างพืชหลักนาปี ดีกว่านาปรัง
เรื่องน่ารู้ "กล้วยหอมทอง"
เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ ด้วยการขยายอ่างเก็บกัก
เรื่องน่ารู้ "ปลาสลิด"
ปลูกพืชไร่หลังนา ได้ประโยชน์ยั่งยืน
แพะดำวังคีรี เนื้อดี แข็งแรง ลูกดก
ควายไทยเสี่ยงสูญพันธุ์
สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สนใจโครงการอันเนื่อง
     มาจากพระราชดำริ

ทุ่ม 2,400 ล้านบาท จ้างชาวนาทำงานหน้าแล้ง
เลี้ยงปลาหมอไทย 5 เดือน จับขายได้เกือบ 2 แสน

  ...อ่านย้อนหลัง...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 
GAP ข้าว GAP พืชผัก GAP ไม้ผล อารักขาพืช พัฒนาเกษตรกร tourism การพัฒนาทางด้านการเกษตร โครงการด้านการเกษตร