กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตรssnetWeb Mail DOAEสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมฯเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


อำเภอเมืองนครนายกอำเภอปากพลีอำเภอปากพลีอำเภอองครักษ์แจ้งอำเภอ
คืนความสุขให้คนในชาติ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครนายก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

4ส.ค.57 ประชุม Dm
5ส.ค.57 ประชุมเตรียมข้อมูลเอกภาพ
6ส.ค.57 ร่วมนิเทศ กษอ. เมือง
13ส.ค.57 สภากาแฟ, ประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 2
14ส.ค.57 ประชุมเตรียมงานคลินิกเกษตรฯ
20ส.ค.57 ประชุม Dw
21ส.ค.57 ร่วมงานคลินิกเกษตร ณ วัดโพธิ์แทน


ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ
ใบรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการองค์กร
ข่าว...ประกวด/สอบราคา


งานขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ (ศ.02)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ
งานวิจัยและการจัดการความรู้ (KM)
l ภาวะการผลิตพืช
l การใช้ประโยชน์สมุดทะเบียนเกษตรกร


.
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
พืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด (ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง)
GAP การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบ (One Stop Services)
l โครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่รับน้ำเขื่อนขุนด่านฯ


โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/ยุวเกษตรกร
อาสาสมัครเกษตร
ประสบภัยธรรมชาติ
l ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช
รายงานผลปฏิบัติงานตามแผน โครงการอารักขาพืช
การป้องกันแก้ไขปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช
บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช และให้คำปรึกษา
การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า/บิวเวอร์เรีย
l ข่าว...เตือนการระบาดของศัตรูพืช
l รายงานการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฟังข่าวการเกษตร

กลุ่มยุทธศาสตร์
ปลูกมะยงชิด "ฉบับชาวบ้าน"
การดูแลสวนมะยงชิดมะปรางหวาน
...อ่านย้อนหลัง...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กษจ.นครนายก นายพิชัย วงษ์บัว
งาม ต้อนรับ อธส.นายโอฬาร
พิทักษ์ ชมนิทรรศการ สนง.กษจ.
นครนายก ในงาน Meet...ต่อ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นย.
กล่าวถวายรายงานการกระจาย
เมล็ดพันธุ์ข้าวแก่สมเด็จพระเทพฯ
ณ ร.ร.นายร้อย จปร. ...ต่อ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ผวจ.นครนายก นายทวี นริสสิริกุล
และนายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.
นย. ร่วมงาน "คืนความสุขให้ชาว
นา จ.นครนายก...ต่อ...
นายพิชัย วงษ์บัวงาม กษจ.นครนายก เตือนเกษตรกร "งดการปลูกข้าวนาปรัง รอบ 2"
     เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ
กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.นครนายก แจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
กลุ่มอารักขาพืช สนง.กษจ.นครนายก แนะนำการใช้สารเคมีฆ่าแมลง เพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เรื่อง รับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
     จังหวัดนครนายก
ชูนครนายกต้นแบบ วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์...รายละเอียด...
 กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 2558...รายละเอียด...
คู่มือการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืช ระดับตำบล ...รายละเอียด...
คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว...รายละเอียด...
คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Office...รายละเอียด...


"ผักแขยง" ชื่อไม่พิสมัย แต่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์
เรื่องน่ารู้ "ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน"
33 ปี ใต้ร่มพระบารมี 4,447 โครงการ ทั่วไทย
เรื่องน่ารู้ "ดอกอัญชัน"
กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ม คัดคุณภาพและราคาฯ
เรื่องน่ารู้ "รังผึ้ง"
ความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี
เพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ย-ยา ที่ได้มาตราฐาน
เรื่องน่ารู้ "เปลือกมังคุด"
ทำเกษตรแบบผสมผสาน มีรายได้กว่า 3 แสนบาท/ปี
เรื่องน่ารู้ "เปลือกเงาะ"
แกะสลักผักผลไม้ไทย อาชีพที่กำลังรุ่งในต่างแดน
พบน้ำเสาวรส ช่วยต้านอนุมูลอิสระ-การอักเสบ
สถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก
เรื่องน่ารู้ "ทองหลาง ไม้ตระกูลถั่วที่สำคัญกับดิน

  ...อ่านย้อนหลัง...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
  พบกับทีมยุทธศาตร์ฯ เร็วๆ นี้  
GAP ข้าว GAP พืชผัก GAP ไม้ผล อารักขาพืช พัฒนาเกษตรกร tourism การพัฒนาทางด้านการเกษตร โครงการด้านการเกษตร