เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552
นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์ เกษตรจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (คลินิกย่อย)
ในงาน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก
นำนายจรูญ จวนเจริญ เข้ารับรางวัลเกษตรกรดีเด่น สำนึกรักบ้านเกิด
โดยมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดร่วมกับ "ดีแทค"และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจัดพิธีมอบรางวัล
ณ โรงละครอักษรา คิงส์พาวเวอร์คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ มีต่อ..
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552
นายอนุรักษ์ พุทธสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชน ณ หมู่ที่ 10
บ้านคลองโพธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โดยมี...นายไพฑูรย์ น้ำทิพย์ เกษตรอำเภอเมืองนครนายก
ให้การต้อนรับ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552
นายรังสรรค์  บูรณมานัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
ติดตามความก้าวหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ณ ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โดยมี...เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองนครนายก ให้การต้อนรับ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองนครนายก ร่วมจัดทำเวทีประชาคม โครงการ
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ณ ตำบลบ้านใหญ่ และ ตำบลสาริกา อำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552
นายวิชัย อมรพันธางค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร มอบต้นพันธุ์้ขิงแดงแก่เกษตรกรกลุ่ม
ขยายพันธุ์พืช และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาหินลาด
อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552
นายวิชัย อมรพันธางค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ติดตามการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด และร่วมการจัดทำเวที ประชาคม
ณ ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก
มีต่อ...
เมื่อวันที่ 10 กันยายน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองนครนายก จัดทำเวทีประชาคม โครงการ
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ณ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
มีต่อ...
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองนครนายก จัดทำเวทีประชาคม โครงการ
ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ณ ตำบลหินตั้ง
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552
นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์ เกษตรจังหวัดนครนายก
เป็นประธานการประชุม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่รางวัล
แก่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาดีเด่น
ตามโครงการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า ปี 2552
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ
มีต่อ...
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอปากพลี ติดตามการดำเนินการจัดเวทีประชาคม
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ณ ต.ปากพลี และต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
มีต่อ...
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่
จากสภาพัฒน์ ติดตามการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ณ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี
จ.นครนายก โดยมี...นายทองอินทร์ ถือมั่น เกษตรอำเภอ
ปากพลี ให้การต้อนรับ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552
นายวิชัย อมรพันธางค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร ติดตามการดำเนินงานโครงการขึ้นทะเบียน
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
ณ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
มีต่อ...
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552
นายวันชัย สุทธิวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 / 2552
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552
นายวันชัย สุทธิวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชา
นุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ณ วัดกุฎีเตี้ย ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี นำคณะกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลนาหินลาด และเกษตรกร
กลุ่มขยายพันธุ์พืช ศึกษาวิธีการปลูกหน้าวัวตัดดอก
ให้ได้ดอกที่มีคุณภาพ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ถ่ายทอดความรู้
และสาธิตการขยายพันธุ์พืช เช่่น การตอนกิ่ง การทาบกิ่ง
การติดตา และแนะนำวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก มีต่อ...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552
นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน
"ส้มโอกระฉ่อนนครนายก และสินค้าวิสาหกิจชุมชน"

ณ บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ
ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชลบุรี ทดลองฉีดพ่น
สารชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยจั๊กจั่นฝอย
ทำลายต้นประดู่ ณ โรงเรียนนายร้อย จปร.
อ,เมืองนครนายก จ.นครนายก
หน้า 1   2  3   4   5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19