เมื่อวันที่15 มิถุนายน 2553
นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์ เกษตรจังหวัดนครนายก
กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
มีต่อ...
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก และ สนง.เกษตรอำเภอเมือง
นครนายก ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ต.สาริกา เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากลุ่มและแนวทางการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. ณ จุดท่องเที่ยว
เชิงเกษตร สวนนายสุเทพ ลุนไธสง ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553
นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์ เกษตรจังหวัดนครนายก
เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน "งานกระท้อนหวาน
ตำบลป่าขะ และของดี อำเภอบ้านนา ปี 2553"
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ต.พรหมณี
ีอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผอ.สสข.3 จ.ระยอง
พร้อมคณะกรรมการประกวดสำนักงานเกษตรจังหวัด
ระดับเขต ปี 53 ตรวจเยี่ยมกิจกรรม และผลงานในพื้นที่
จ.นครนายก ณ สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก
โดยมี...นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์ เกษตรจังหวัดนครนายก
และคณะให้การต้อนรับ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอบ้านนา
จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
องค์กรเกษตรกร ด้านเคหกิจเกษตร โดยนำเกษตรกร
มาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จำนวน 30 ราย
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่ามะเฟืองมามัคคี ต.ป่าขะ
อ.บ้านนา จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553
นายวิชัย อมรพันธางค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ได้กล่าวเปิดการศึกษาเรียนรู้
กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนวัดพราหมณี ต.สาริกา่
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมี...ยุวเกษตรกร
เข้ารับการศึกษาเรียนรู้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
จำนวน 100 คน มีต่อ...

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553
นายกรินทร์ ไลนฤทธิสิงห์ เกษตรจังหวัดนครนายก
เป็นประธานการฝึกอบรมเกษตรกรพร้อมมอบปัจจัยการผลิต
โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก มีต่อ...

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
นายพิชัย วงษ์บัวงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุมชี้แจง
โครงการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2553/54 และ
การใช้งานโปรแกรมภาวะการผลิตพืชรายหมู่บ้าน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ต.พรหมณี
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมารเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ิพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ณ วัดอินทร์ประชาราม ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ระดับจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุม สนง.
เกษตรจังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก โดยมี...นายวิชัย อมรพันธางค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ให้การต้อนรับ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553
นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน จ.นครนายก" ณ วัดเนินหินแร่ ต.หนองแสง อ.ปากพลี
จ.นครนายก โดยมี...นายวิชัย อมรพันธางค์ั หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก
ร่วมนำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน มีต่อ...
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครนายก จัดอบรมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร ผู้ปลูกมะยงชิด มะปรางหวาน ต.ดอนยอ
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก
โดยมี...นางสุวิมล ตราชู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมบรรยายความรู้ เรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่มส่งเสริมอาชีพ และผู้นำ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
นายวิชัย อมรพันธางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
จัดการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การล้มตอซังข้าว โครงการส่งเสริม
พัฒนาการผลิตข้าว ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2553 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบึงหลุมบัว
ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มีต่อ...

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
นายเนตร บัวโทน นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธี
เปิดการฝึกอบรม การปลูกมะนาวนอกฤดู ตามระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมี...เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร มีต่อ...

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553
นายพิชัย วงษ์บัวงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเ้สริมและพัฒนาการผลิต
เข้าร่วมประชุมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ทีม 6)
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก โดยมี...นางนาริสา กองสิงห์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร
จาก สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน
เพื่อศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นครนายก
ณ เขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และ
สวนศรียา ของนายไสว ศรียา ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
นายวิชัย อมรพันธางค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ประชุมนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ เพื่อให้ความรู้และหารือ
แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครนายก ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2553
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
โครงการส่งเสริมอาชีพพื้นที่รับน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2553
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี ต.เกาะหวาย
อ.ปากพลี จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอบ้านนา
จัดการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการคุณภาพการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ในส้มโอ โครงการ
ส่งเสริมปรับปรุงการผลิต "ส้มโอ" ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
ม.9 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 26 - 30 เมษายน 2553
นายวิชัย อมรพันธางค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมอาชีพพื้นที่รับน้ำ
เขื่อนขุนด่านปราการชลฯ กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง
ประจำปีงบประมาณ 2553 ณ ห้องประชุม สนง.เกษตร
จังหวัดนครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองนครนายก จัดการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช)
ในส้มโอ โครงการส่งเสริมปรับปรุงการผลิต "ส้มโอ"
ณ สวนนางสุภาศรี ม.2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอบ้านนา
จัดการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ในกระท้อน โครงการ
ส่งเสริมปรับปรุงการผลิต"กระท้อน" ณ อาคารอเนกประสงค์
ม.12 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ให้การต้อนคณะเกษตรกร
กลุ่มท่องเที่ยวเชิืงเกษตร และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง จำนวน 50 คน
เพื่อศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นครนายก
ณ สวนศรียา ของนายไสว ศรียา ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก
จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
นายถาวร ชูพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ให้ความรู้และ
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ วัดบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง
อ.บ้านนา จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอเมือง
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สนง.เกษตรจังหวัดอ่างทอง
จำนวน 50 คน ณ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแ่ห่งครอบครัว
ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
นายไสว ศรียา ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553
นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.นครนายก"
ณ วัดสมบูรณ์สามัคคี ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
โดยมี...นายวิชัย อมรพันธางค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ออกหน่วยให้บริการ
แก่ประชาชนผู้ร่วมงาน มีต่อ...
เมื่อวันที่ 21-23 เมษายน 2553
นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
เปิดงาน โครงการฝึกอบรมครูแบบบูรณาการ 3 กรม ตามโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
โดย สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก สนง.ประมงจังหวัดนครนายก
และ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ฯ จ.นครนายก ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก โดยมี...นายวิชัย อมรพันธางค์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้การต้อนรับ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอปากพลี
จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
และผู้นำ ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกมะยงชิด มะปรางหวาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปากพลี ต.เกาะหวาย
อ.ปากพลี จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอบ้านนา
จัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
และผู้นำ ให้แก่กลุ่มผู้ปลูกมะยงชิด มะปรางหวาน ต.ป่าขะ
ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองยาง ม.6 ต.ป่าขะ
อ.บ้านนา จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 3 และคณะได้เดินทางมาตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรในระดับพื้นที่
จ.นครนายก ณ ห้องประชุม สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก
อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี...นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ มีต่อ...
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
สนง.จังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอเมืองนครนายก
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการป้องกันกำจัดโรคและแมลง
โดยวิธีผสมผสานในส้มโอ โครงการส่งเสริมปรับปรุงการผลิตส้มโอ
(งบพัฒนาจังหวัด) ณ สวนสุภาศรี ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
โดยมี...นายทิวา แซมเพชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช
จ.ชลบุรี ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร มีต่อ...
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอปากพลี
จัดการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
เรื่อง การป้องกันกำจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสานในกระท้อน
ณ อบต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยมี...
นายทิวา แซมเพชร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชลบุรี
ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร มีต่อ...
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553
สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอ
เมืองนครนายก ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะปรางหวาน-
มะยงชิด โครงการส่งเสริมการผลิตมะปรางหวาน-มะยงชิด
แก่กลุ่มผู้ปลูกมะปราง ณ ศูนย์การเรียนรู้ ม.1 ต.ดอนยอ
อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีต่อ...
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
นายชยาวุธ จันทร ปลัดจังหวัดนครนายก
เป็นประธานเปิดงาน "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครนายก"
ณ มัสยิดกลางฮากีมุดดีน ม.5 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
โดยมี เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรจังหวัดนครนายก และ
สนง.เกษตรอำเภอองครักษ์ร่วมให้บริการแก่ประชาชน มีต่อ...
หน้า 1   2  3   4   5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19